Kodulehe kasutustingimused

Sellel veebilehel leiduv informatsioon on mõeldud üldiseks teabeks. Info on toonud teieni Establishment Labs ja kuigi me püüame hoida teavet ajakohase ja korrektsena, ei saa me anda garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, et kodulehel olev info või info toodete, teenuste, vm kohta on täielik, ajakohane, usaldusväärne, sobiv või et need on saadaval. Sellele teabele tuginemine on seega täielikult teie omal vastutusel.

Ühelgi juhul ei ole meie vastutavad kaotuse või kahjumi eest, sh kaudse või otsese kaotuse või kahju korral või kaotuse ja kahju korral, mis johtub andmete kasutamisest või sellest tulenevast kasumi kaotusest seoses selle veebilehe kasutamisega.

Selle veebilehe viidete kaudu võite jõuda teistele veebilehtedele, mis ei ole Establishment Labs’i kontrolli all. Meil puudub kontroll nende veebilehtede olemuse, sisu ja kättesaadavuse üle. Viidete lisamine meie veebilehele ei pruugi tähendada nõustumist nende veebilehtede väljendatud vaadetega.

Selle veebilehe ülalhoidmiseks ja ladusaks kasutamiseks tehakse jõupingutusi. Samas ei võta Establisment Labs vastutust, kui veebileht on väljaspool meie kontrolli olevate tehniliste rikete tõttu ajutiselt kättesaadamatu.